Хичээл № : 1 - php artisan коммандтай ажиллах.

Хичээл № : 3 - $fillable or $guarded параметр, түүнийг хэрэглэх...

Хичээл № : 8 - Ларавелийн шидэт метод 1

Хичээл № : 12 - Өгөгдлийн санг мэдээллээр дүүргэх(Seed and Factory)...

Буцах Худалдаж авах