1234.mn сайтын үйлчилгээний нөхцөл

1234.mn сайт
 • Тус сайт нь багш нарын оюуны бүтээлийг багш нарын зөвшөөрөлгүйгээр өөр ямар нэг сайт, мэдээллийн хэрэгсэл, апп дотор байрлуулдаггүй болно.
 • Багш нарын цалинг долоо хоног бүрийн баасан гаригт шилжүүлнэ
 • Сурагчдын өмчийг хамгаалах сайтыг тасалдалгүй ажиллуулах үүрэгтэй
 • 1234.mn сайт нь сурагчдын утас, имэйл, суралцах чиглэлийн тухай мэдээлэл авдаг бөгөөд эдгээр мэдээллийг тухайн сурагчдад илүү таалагдах сургалтыг санал болгох, нууц үг сэргээх, логин хийх үйлдэл зэрэгт ашигладаг болно.
 • Сурагчдын хувийн мэдээллийг чандлан хамгаалж бусад этгээдэд дамжуулахгүй байх
 • Нэг сурагчын эрхээр олон хүн зэрэг үзэж байгаа тохиолдолд уг эрхийг хаах эрхтэй

1234.mn сайтын багш нар
 • Сургалтыг 1234.mn сайтын стандартад тааруулж бэлтгэх
 • Сургалтын агуулга хуучирвал шинээр сургалт гаргах эсвэл сургалтыг сайжруулна

Мөн тус сайтын суралцагчид нь
 • Худалдаж авсан сургалтыг цааш нь дамжуулан зарахгүй
 • Нэг эрхээр олон хүн нийлж үзэхгүй байх
 • Хэрэв нэг эрхээр олон хүн үзэж байгаад буруу фэйсбүүк хаяг аккаунт руугаа холбосон бол 49,000₮ торгууль төлж холбогдсон фэйсбүүк хаягаа солиулна.
 • Хэрэв нэг эрхээр олон хүн үзэж байгаа нь илэрвэл тухайн сурагчийн аккаунт бүрмөсөн хаагдах эрсдэлтэй гэдгийг анхаарах
 • Сургалтыг бичиж олшруулж өөр ямар нэг хэрэгслээр тараахыг хориглосон болно.